جلسات تربیت محور قرآنی مکتب الصادق (علیه السلام)

پایگاه مقاومت شهیدان شاه حسینی - کانون فرهنگی هنری شهیدان فتحی


آخرین مجمع معلمان در قالب یکپارچه

آخرین مجمع معلمان در قالب یکپارچه برگزار شد. در این جلسه گزارشی از فعالیت های پیشین مجمع ارائه گردید و جهت انجام اقدامات آتی برنامه ریزی صورت پذیرفت. 
در این جلسه مقرر گردید دو بخش اجرایی مجمع (خیمه) و علمی آموزشی مجمع (تبیان) که تا کنون و در مدت بیش از سه دهه فعالیت مجموعه به صورت یکپارچه و در فضای مجمع معلمان برگزار می گردید از هم تفکیک گردد.
در قالب جدید که به صورت آزمایشی و برای مدت یک سال اجرا می شود کلیه بحث های مربوط به برنامه های اجرایی در روز های یکشنبه و بحث های مرتبط با تربیت مربیان در ورزهای سه شنبه هر هفته برگزار خواهد گردید